| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca v Taliansku / Práca v zahraničí

Talianska Republika

Italy / Italian Republic / Italia / Repubblica Italiana

Hlavné mesto: Roma - Rím
Rozloha: 301 336 km2
Počet obyvateľov: 60 418 711
Územné rozdelenie: Regióny, provincie, obce
Mena: Euro (EUR)
Štátny jazyk: taliansky jazyk. V autonómnom regióne Valle d‘ Aosta - aj francúzsky jazyk. V autonómnom regióne Trentino - Alto Adige (Südtirol) aj nemecký jazyk. Vregióne Friuli - Venezia Giulia aj nemecký jazyk, slovinský a friulský jazyk.

Stručná charakteristika krajiny

na tejto časti sa pracu...

Prvé kroky po príchode do krajiny

Občania členských štátov EÚ majú právo slobodne vstupovať na územie Talianska za podmienky, že sú držiteľmi platného identifikačného dokladu.
Do 8 dní od vstupu na územie Talianska je potrebné ohlásiť vstup do krajiny (dichiarazione di presenza) na príslušnom policajnom útvare (Questura).
Občania EÚ, ktorí chcú zotrvať na území Talianska dlhšie ako tri mesiace majú povinnosť zaregistrovať sa na tzv. Ufficio anagrafe (ohlasovací úrad, register obyvateľov) v obci pobytu a na policajnom úrade môžu požiadať o vydanie pobytovej karty (carta di soggiorno).
Na zápis do registra obyvateľov (Anagrafe) je potrebné predložiť dokumentáciu osvedčujúcu výkon práce (napr. pracovnú zmluvu) alebo štúdium. V ostatných prípadoch je potrebné preukázať existenciu zdravotného poistenia a dostatok finančných prostriedkov na zabezpečenie pobytu, ktoré budú zárukou toho, že občan nebude záťažou pre taliansky sociálny systém. V prípade vykonávania práce po dobu dlhšiu ako tri mesiace alebo v prípade, ak chce mať občan prístup k rôznym sociálnym benefitom, je potrebné sa zaregistrovať a požiadať o pridelenie identifikačného čísla (tzv. codice fiscale) na príslušnom daňovom úrade (Agenzia delle Entrate) podľa miesta pobytu a taktiež sa zaregistrovať na príslušnej pobočke zdravotného úradu ASL (Azienda Sanitaria Locale) za účelom získania zdravotného preukazu.
V prípade vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti je potrebné zaregistrovať sa na najbližšej pobočke Národného inštitútu sociálneho zabezpečenia INPS (Istituto Nazionale delia Previdenza Sociale) v mieste pobytu v Taliansku.
Osoby, ktoré žiadajú o talianske občianstvo si musia podať žiadosť adresovanú prezidentovi republiky na Prefektúre v provincii, kde majú svoj trvalý pobyt.
Odporúča sa skontaktovať s talianskym veľvyslanectvom v krajine pôvodu, za účelom overenia aktuálnej situácie, ktorá sa týka požadovanej dokumentácie a dĺžky pobytu na území Talianska.

Bližšie informácie:
www.esteri.it - ministerstvo zahraničných vecí
www.welfare.gov.it - ministerstvo práce a soc. vecí

Voľný pohyb

Na zamestnanie v Taliansku nie je s účinnosťou od 31. Júla 2006 potrebné pracovné povolenie. Taliansko tak dáva možnosť plnej aplikácie voľného vstupu všetkých občanov nových členských štátov na svoj pracovný trh.

Hľadanie zamestnania v Taliansku

Pracovné ponuky na internete:

www.au-pair-international.com
www.aupairitaly.com
www.cercalavoro.com
www.cliccalavoro.com
www.gojobsite.com
www.italialavora.com
www.jobitaly.com
www.job-net.it
www.jobpilot.it
www.lavorolavoro.it
www.monster.it
www.romaaupair.it
www.stepstone.it
www.venetolavoro.it
https://lavoro.annunci.tiscali.it
www.jobnet.it
www.vvenetolavoro.it
www.europalavoro.it
www.cliclavoro.gov.it
www.jobrapido.it
www.jobnet.it
www.jobonline.it
www.cliccalavoro.it
www.bancalavoro.com
www.infojobs.it
www.bachecalavoro.com
www.lavoroturismo.it
www.aupair-world.net
www.cerco-lavoro.info
www.lavorare.com
https://miojob.repubblica.it

Web stránky provincií: www.provincia.udine.it, https://jobs.egov.bz.it/borsalavoro/start.jsp?language=l

Inzeráty v tlači: Corriere delia Sera. La Repubblica, II messagero, La Stampa, II Sole 24 Ore.

Pracovné podmienky v Taliansku

• Pre uchádzačov o prácu v Taliansku je nevyhnutná znalosť talianskeho jazyka. Okrem taliančiny môžete v niektorých provinciách a regiónoch využiť nemecký jazyk (Bolzano, Trento, Udine) alebo francúzsky jazyk (Valle d'Aosta).
• Pracovná zmluva musí byť uzatvorená v písomnej forme. Podrobné pracovné podmienky v jednotlivých sektoroch upravujú národné kolektívne zmluvy (CCNL).
• Normálny pracovný čas je 40 hodín týždenne.
• Maximálny pracovný čas je určený kolektívnymi zmluvami, no nesmie presiahnuť 48 hodín za 7 dní vrátane hodín práce nadčas.
• Minimálna mzda nie je zákonom stanovená. Väčšina sektorov má kolektívnymi zmluvami stanovenú vlastnú minimálnu mzdu upravovanú každé tri roky.

Priemerný hrubý plat: 1 950 €

Zdravotný systém a dôchodkové zabezpečenie v Taliansku

Talianske zdravotníctvo spravujú Národné zdravotnícke služby. Po prihlásení pobytu je potrebné zaregistrovať sa na miestnom zdravotnom úrade - Azienda Sanitaria Locale, na základe čoho dostanete zdravotné číslo a preukaz, ktorý budete potrebovať pri návšteve lekára.
Samostatne zárobkovo činné osoby sa musia zaregistrovať na Národnom inštitúte sociálneho zabezpečenia - Istituto Nazionale di Previdenza Sociále (INPS).
Riadne preventívne prehliadky sú zdarma.

Životné podmienky v Taliansku

Daň z príjmu:
Odvádza zamestnávateľ spolu s príspevkami na sociálne poistenie príslušným úradom.

Sociálny systém:
Systém sociálneho zabezpečenia pokrýva za predpokladu splnenia podmienok:
1. dávky nemocenského poistenia, ktoré pri splnení všetkých podmienok vypláca vo všeobecnosti zamestnávateľ
2. rodinné prídavky a špeciálny rodičovský príspevok pre rodiny s aspoň 3 maloletými deťmi, ktorý vyplácajú obce v prípade, že príjem rodiny nepresahuje stanovenú hranicu
3. dávky v nezamestnanosti
4. príspevky v prípade pracovného úrazu a choroby z povolania a
5. dávky zo všeobecného dôchodkového sporenia

Pre všetky otázky ohľadom sociálneho zabezpečenia je kompetentný Národný inštitút sociálneho zabezpečenia (www.inps.it), pri ktorom je tiež zriadené Integrované kontaktné centrum - tel.: 803 164

Životné náklady:
Priemerné mesačné životné náklady pre jednu slobodnú osobu predstavujú 1 950 eur, z čoho tvorí 34% nájom a náklady spojené s bývaním a 16% náklady na stravu.
V prípade rodiny s jedným dieťaťom sú priemerné mesačné náklady 2 960 eur (náklady na bývanie a energie 29%, náklady na stravu 18%).
V závislosti od regiónu sa konkrétne náklady líšia – od najnižších na Sicílii, po najvyššie v severnej časti Talianska.

Informácia o podnikaní v Taliansku

Takmer všetky živnosti sú v Taliansku predmetom licencií alebo oprávnení a začiatok podnikania je spojený s registračnými povinnosťami vo viacerých inštitúciách:

  1. Agenzia delle Entrate - kde bude slovenskému občanovi na základe žiadosti a platného pasu pridelené identifikačné číslo - tzv. codice fiscale. Občan, ktorý chce v Taliansku podnikať je povinný do 30 dní od začatia prevádzkovania činnosti zaregistrovať sa v tejto inštitúcii, na základe čoho mu bude pridelené daňové identifikačné číslo - tzv. Partita IVA
  2. INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - Národný inštitút poistenia proti pracovným úrazom) - registrácia najneskôr v deň začatia vykonávania činnosti.
  3. Camera di Commercio - Obchodná komora - k žiadosti o zápis do zoznamu živnostníkov - registro delle imprese - je potrebné vyplniť formulár a predložiť osvedčenia o registráciách podľa predchádzajúcich bodov.

www.agenziaentrate.it - Agenzia delle Entrate
www.inail.it - Národný inštitút poistenia proti pracovným úrazom
www.unioncamere.it - Talianska obchodná komora
www.camcom.it - Talianska obchodná komora
www.camitslovakia.sk - Taliansko-slovenská obchodná komora
www.cna.it - Confederazione Nazionale delľartigianato e delia piccola e media impresa - Národná asociácia remesiel a malých a stredných podnikov

Uznávanie kvalifikácie v Taliansku

Vyžaduje sa pri profesiách, ktoré predpokladajú špecifickú profesijnú kvalifikáciu. Informácie ohľadom profesijnej kvalifikácie poskytuje príslušné ministerstvo podľa určitého odboru v krajine pôvodu. Každá žiadosť o uznanie odbornej kvalifikácie je preskúmaná kompetentným orgánom Talianska. Zoznam kompetentných úradov a profesií, ktoré sú v Taliansku regulované ako aj detailného sprievodcu nájdete na stránke https://www.miur.it. K žiadosti o uznanie kvalifikácie je vo všeobecnosti potrebné predložiť originál alebo overenú kópiu dokladu o vzdelaní, oficiálne preloženú do talianskeho jazyka a dokument potvrdzujúci príslušnosť členského štátu EÚ.

Vzdelávanie v Taliansku

Občania EÚ majú možnosť vybrať si z množstva medzinárodných inštitútov, ktorých záverečný certifikát umožňuje uľahčený prístup na univerzity.
Bližšie na www.istruzione.it

Vyššie vzdelanie pre cudzincov ponúkajú univerzity. Talianske univerzity sú autonómne, preto je výška poplatkov rôzna. Špeciálne pre cudzincov sú zriadené dve univerzity:
Univerzita pre cudzincov v Siene - Universitŕ per stranieri di Siena (www.unistrasi.it) a v Perugii - Universitŕ per stranieri di Perugia (www.unistrapg.it)

Užitočné webové stránky

www.poliziadistato.it - štátna polícia
www.inps.it - národný inštitút sociálneho zabezpečenia
www.agenziaentrate.it - agentúra pre vstup cudzincov
www.lavoro.gov.it - ministerstvo práce a soc. vecí
www.italia.gov.it - oficiálny portál Talianska
www.iicbratislava.esteri.it  - Taliansky kultúrny inštitút
www.europass.cedefop.europa.eu - európsky formát životopisu
www.trenitalia.com - cestovný poriadok železníc
www.esteri.it - ministerstvo zahraničných vecí Talianska

Užitočné telefónne čísla

Polícia: 112
Prvá pomoc: 118
Núdzová linka: 113
Požiarnici: 115

Adresy zastupiteľstiev

Kontakt na zastupiteľstvo SR v Taliansku
Ambasciata delia Repubblica Slovacca
Via dei Colli della Farnesina 144 Vl/A
00 135 ROMA
Tel: 0039 06 3671 5200
E-mail: emb.roma@mzv.sk

Kontakt na zastupiteľstvo Talianska v SR
Veľvyslanectvo Talianskej republiky
Palisády 49
811 06 BRATISLAVA
Tel.: 00421 259 800 011
E-mail: amb.bratislava@esteri.it

Zdroj: Leták Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2010/2011, internet

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.