| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca v Poľsku / Práca v zahraničí

Poľská republika

Poland / Republic of Poland / Polska / Rzeczpospolita Polska

Hlavné mesto: Warszawa - Varšava
Rozloha: 312 685 km2
Počet obyvateľov: 38 654 000
Územné rozdelenie: 16 krajov (województwa): Dolnoslaskie (Wroclaw, Kujawsko-pomorskie (Bydgoszcz, Toruň), Lódzkie (Lódž), Lubelskie (Lublin), Lubuskie (Gorzów, Zielona Góra), Malopolskie (Kraków), Mazowieckie (Warszawa), Opolskie (Opole), Podkarpackie (Rzeszów), Podlaskie (Bialystok), Pomorskie (Gdaňsk), Slaskie (Katovice), Swietokrzyskie (Kielce), Warmiňsko-mazurskie (Olsztyn), Wielkopolskie (Poznaň), Zahodniopomorskie (Szczecin). 379 okresov (powiaty), 2 487 obcí (gminy)
Mena: Zloty (PLN) = 100 grošov
Štátny jazyk: poľský jazyk

Stručná charakteristika krajiny

Poľsko rozlohou deviata najväčšia krajina Európy a šesťdesiatatretia krajina sveta, významná rodiskom predposledného a všeobecne obľúbeného pápeža Jána Pavla II. Nachádza sa v strednej Európe, zo severu sa dotýka brehov Baltského mora a susedí so Slovenskom, Českom, Nemeckom, Ruskom, Litvou,
Bieloruskom a Ukrajinou. Táto demografická krajina sa člení na 16 krajov a 379 okresov. Obyvateľstvo tvoria prevažne Poliaci, ktorí sú hlboko veriaci, až 95% obyvateľov sa hlási ku rímsko-katolíckej viere.

Klimatické podmienky: Mierne podnebie s priemernými teplotami od 16,5 °C do 20 °C v lete a v zime do - 15 °C.

Prvé kroky po príchode do krajiny

Občania krajín EÚ/EHP môžu vstúpiť na územie Poľska ak sú držiteľom platného pasu alebo iného dokladu potvrdzujúceho ich identitu a občianstvo. Ak občan EÚ/EHP alebo člen jeho rodiny zostáva na území Poľska dlhšie ako 3 mesiace, musí požiadať o povolenie na pobyt alebo dočasné povolenie na pobyt. Po nástupe do zamestnania v Poľsku, je potrebné požiadať o povolenie na pobyt na vojvodskom úrade podľa miesta pobytu. Pobyt sa udeľuje buď krátkodobo na obdobie 3 až 12 mesiacov alebo dlhodobo na 5 rokov. Po uplynutí lehoty je možné požiadať o predĺženie na ďalších 5 rokov. Povoľovací proces trvá od 2 týždňov do 1 mesiaca. Občanom EÚ/EHP, ktorí sú držiteľmi povolenia na pobyt alebo dočasného povolenia na pobyt, bude vydaná rezidentská karta občana EÚ.
Užitočná adresa: www.udsc.gov.pl

Voľný pohyb

Od 10.01.2007 Poľsko NEUPLATŇUJE voči žiadnej z členských krajín EÚ prechodné obdobie, tzn. že občania týchto krajín majú voľný vstup na poľský trh práce a nie je potrebné žiadať o pracovné povolenie.
Užitočné adresy: www.cie.gov.pl, www.mgip.gov.pl

Hľadanie zamestnania v Poľsku

Prácu v Poľsku si môžete hľadať prostredníctvom:

  • vlastné kontakty
  • internet
  • verejné služby zamestnanosti (Wojewódzke a Powiatowe Urz^dy Pracy)
  • agentúry zamestnanosti (Agencje zatrudnienia)
  • miestne informačné centrá
  • médiá - tlač. rádio, televízia (Rzeczpospolita, Žycie Warszawy. Gazeta Wyborcza)

Zoznam pracovných agentúr je dostupný na úradoch práce.

www.psz.praca.gov.pl - verejné služby zamestnanosti
www.praca.gov.pl - informačný servis poľských úradov práce
www.epuls.praca.gov.pl - databáza voľných pracovných miest
www.eures.praca.gov.pl - poľské služby EURES
www.eures.eu.int - európske služby zamestnanosti

Verejné služby zamestnanosti sú poskytované bezplatne!

Pracovné ponuky na internete:

www.jobpilot.pl
www.cvonline.pl
www.pracuj.pl
www.jobs.pl
www.webjobs.pl
www.hrk.pl
www.gratka.pl
www.praca.onet.pl
www.pracaonline.pl
www.praca.interia.pl
www.praca.wp.pl
www.gazeta.pl/praca
www.wakat.com.pl
www.bestoferta.pl
www.tempserwis.com.pl
www.bdi.com.pl
www.absolwent.net
www.workservice.pl
www.abcpraca.pl
www.dobrypersonel.pl
www.ejoker.pl
www.epraca.net
www.eurecja.pl
www.hotjob.pl
www.hrc.pl
www.jobinspire.com
www.jobmed.pl
www.jobpilot.pl
www.jobsales.pl
www.praca.pl
www.praca.int.pl
www.pracuj.pl
www.praca.gov.pl
www.1praca.gov.pl
www.przedstawiciele.pl
www.ofertypracy.olsztyn.pl
https://praca.low.pl
https://praca.wp.pl

Pracovné podmienky v Poľsku

Bežný pracovný čas - 8 hodín/deň, 40 hodín/týždeň.
Práca nadčas - max. 150 hodín/rok.
Zákonom stanovená minimálna mzda, ktorá sa každý rok upravuje k 1.1. (rok 2011 - 1 386 PLN).
Dovolenka - 20 dní v roku (odpracovaných menej ako 10 r.), 26 dní v roku (odpracovaných viac ako 10 rokov).

Pracovná zmluva môže byť:

  • na dobu neurčitú,
  • na dobu určitú,
  • na jasne určenú prácu,
  • na dobu skúšobnú.

Životné podmienky v Poľsku

Daň z príjmu - je vypočítaná progresívnym spôsobom. Fyzické osoby s trvalým pobytom v Poľsku sú povinné platiť daň z príjmu zo všetkých svojich príjmov. Príjmy fyzických osôb, ktoré nemajú na území PR trvalý pobyt, sú zdaňované len z práce vykonávanej na území PR a ostatných príjmov v PR. Základné sadzby dane:
18%, 30%, 32%.

www.mf.gov.pt - Ministerstvo financií
www.podatki.pl
www.pit.pl

Sociálny systém
Systém sociálneho zabezpečenia zahŕňa sociálne poistenie a zdravotné poistenie. Zamestnávateľ je povinný prihlásiť zamestnanca do systému sociálneho zabezpečenia - Základ Ubezpieczeň Spolecznych - www.zus.pl
Celková výška príspevkov (sociálne poistenie, zdravotné poistenie, daň z príjmu) sa v závislosti od príjmu pohybuje okolo 34,97% z hrubej mesačnej mzdy.

Informácia o podnikaní v Poľsku

Občania SR môžu v Poľsku podnikať za rovnakých podmienok ako poľské subjekty v týchto právnych formách: individuálne podnikanie, civilná spoločnosť, partnerská spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť a komanditno-akciová spoločnosť Viac informácií: www.1praca.gov.pl alebo www.twoia-firma.pl

Podnikateľ môže začať podnikať po zápise do obchodného registra alebo do evidencie podnikateľov (fyzické osoby). Po registrácií firmy je potrebné do 14 dní požiadať o registračné číslo firmy REGON. na príslušnom krajskom štatistickom úrade - www.gus.pl. Vyžaduje sa založenie bankového účtu a prihlásenie do systému sociálneho zabezpečenia (Základ Ubezpieczeň Spolecznych). Do 7 dní od začatia podnikania je potrebné prihlásiť túto činnosť na daňovom úrade a požiadať o daňové identifikačné číslo NIP Zahraničné subjekty môžu v Poľsku zakladať svoje pobočky (Oddzial w Polsce), ktoré musia byt zaregistrované na registračnom súde príslušného kraja (województwa).

Uznávanie kvalifikácie v Poľsku

V Poľskej republike je vzdelanie dosiahnuté v inej krajine akceptované na základe nostrifikácie alebo na základe bilaterálnych dohôd. Zoznam regulovaných profesií a bližšie informácie týkajúce sa vzájomného uznávania kvalifikácie sú dostupné na stránke kompetentnej inštitúcie - Biuro uznawalnošci wyksztalcenia i wymiany miedzynarodowej - Warszawa (www.buwiwm.edu.pl).

Vzdelávanie v Poľsku

Vzdelávanie v Poľsku je povinné od 7 do 18 rokov. V Školách je povinným vyučovacím jazykom poľština. Takmer 99% žiakov v systéme povinnej školskej dochádzky navštevuje štátne školy, ktoré sú väčšinou financované zo štátneho rozpočtu.

Povinné vzdelávanie zahŕňa:

• základná škola (od 7 do 13 rokov veku),
• gymnázium (od 13 do 16 rokov veku).

Vyššie stredné školy a pomaturitné vzdelávanie (lýcea). Vysoké školstvo - prijatie je podmienené ukončením vyššej strednej školy s maturitou.
www.men.gov.pl - Ministerstvo školstva
www.szkoly.info.pl - databáza poľských škôl

Zdravotný systém a dôchodkové zabezpečenie v Poľsku

Zdravotná starostlivosť v Poľsku je financovaná zo štátneho rozpočtu - Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Občania SR majú právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť na základe rovnakých podmienok ako občania Poľska. Zdravotnícke zariadenie (štátne / súkromné) musí mať podpísanú zmluvu s NFZ, ináč sú služby spoplatňované. Po nástupe do zamestnania je zamestnávateľ povinný prihlásiť zamestnanca do NFZ a mesačne odvádzať z hrubej mzdy príspevok na zdravotnú starostlivosť, ktorý je súčasťou sociálneho poistenia. Pri návšteve lekára je potrebné preukázať sa kartičkou poistenca a zdravotnou knihou, ktorá musí byt mesačne potvrdená zamestnávateľom (dôkaz poistenia).

www.nfz.gov.pl - Národný fond zdravia
www.mz.gov.pl - Ministerstvo zdravia

Užitočné webové stránky

www.poland.pl - internetový sprievodca Poľskom
www.poland.gov.pl - stránka Poľska
www.poland-tourism.pl - turistický informačný systém
www.mpips.gov.pl - Ministerstvo práce a sociálnej politiky
www.mg.gov.pl - Ministerstvo hospodárstva
www.ms.gov.pl - Ministerstvo spravodlivosti
www.pip.gov.pl - Štátny inšpektorát práce
www.zus.pl - Inštitúcia sociálneho zabezpečenia
www.kig.pl - Poľská obchodná komora
www.stat.gov.pl - štatistický úrad
www.pkp.pl - železničná doprava
www.lot.pl - letecká doprava

Užitočné telefónne čísla

Polícia: 997
Hasiči: 998
Lekárska pohotovostná služba: 999
Záchranná služba cestná asistencia: 981
Všeobecná pohotovostná služba: 112

Adresy zastupiteľstiev

Kontakt na zastupiteľstvo SR v krajine
Ambasada Republiki Slowackiej w Rzeczpospolitej Polskiej
Litewska 6, 00 581 Warszawa
Rzeczpospolita Polska
Tel.: 0048/22 5258110, fax: 0048/22 5258122
E-mail: emb.warsaw@mzv.sk
Web; www.ambasada-slowacji.pt

Kontakt na zastupiteľstvo krajiny v SR
Veľvyslanectvo Poľskej republiky v SR
Hummelova 4
814 91 Bratislava
Tel.: 02/594 902 11. hotline: 02/5441 3184
Email: bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Web: www.bratyslawa.polemb.net

Zdroj: Leták Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v Bratislave, ktorý bol spolufinancovaný z prostriedkov Európskej komisie 2010/2011, internet

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.