| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pri poskytovaní reklamy na doméne FreeJob.sk

Všeobecné ustanovenia

Firma Mgr. Peter Krákorník - AKRONET (ďalej len "prevádzkovateľ") je majiteľom a prevádzkovateľom internetovej domény FreeJob.sk. Ako jediná je oprávnená poskytovať reklamu na webových stránkach tejto domény a ďalších webových stránkach z portfólia firmy podľa platnej ponuky.

Objednávateľ reklamnej kampane (ďalej len "objednávateľ") je fyzická alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo reklamná či mediálna agentúra, objednávajúca reklamu na stránkach z portfólia firmy Mgr. Peter Krákorník - AKRONET.

Zadávanie reklamy

Objednávanie

Reklama na webových stránkach prevádzkovateľa sa objednáva na základe písomnej (prípustné vo forme e-mailu) objednávky so všetkými náležitosťami. Objednávka nadobúda právnu záväznosť až vo chvíli písomného potvrdenia obidvomi stranami.

Zodpovednosť za obsah inzercie

Objednávateľ preberá plnú zodpovednosť za obsahovú stránku internetovej reklamy a zbavuje prevádzkovateľa povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami, a to hlavne nárokov uplatňovaných v spojení s ustanoveniami zákonov upravujúcich a definujúcich nekalú súťaž a autorské právo.

V prípade, že objednávateľ dodáva prevádzkovateľovi už vyhotovenú reklamu na použitie, nezodpovedá prevádzkovateľ za kvalitu a vyhotovenie reklamy, ako aj za vady reklamy vzniknuté z dôvodu nevyhovujúcej kvality reklamy.

Práva prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo reklamu odmietnuť pokiaľ:

 • reklamný nosič nie je v súlade s technickými požiadavkami

 • reklama je v rozpore so zákonmi SR

 • reklama nie je v súlade s dobrými mravmi prípadne ohrozuje verejný poriadok

 • reklama svojou kvalitou alebo obsahom nezodpovedá záujmom prevádzkovateľa

 • hodnota reklamy je nižšia než minimálna výška objednávky

V prípade výskytu skutočností, oprávňujúcich prevádzkovateľa odmietnuť reklamu, bude prevádzkovateľ o tomto informovať objednávateľa bez zbytočného meškania.

Náležitosti

Všetky reklamné podklady a ďalšie náležitosti objednávky musí objednávateľ poskytnúť najneskôr tri pracovné dní pred dátumom začiatku reklamnej kampane. Grafické reklamné prvky prijímané prevádzkovateľom pre internetovú reklamu, sú reklamné bannery a reklamné tlačítka, ktoré musia plniť tieto podmienky:

 • súbor vo formáte gif alebo jpg (iné formáty podľa dohody)

 • maximálna veľkosť súboru - banner 468 x 60 = 35 KB, banner 120 x 60 = 20 KB, banner 125 x 615 = 45 KB

 • veľkosť banneru podľa požadovanej reklamnej pozície (468x60 pixelov, 120x60 pixelov, 125x615 pixelov)

V prípade, že reklamné prvky nespĺňajú vyššie uvedené kritériá, prevádzkovateľ nie je povinný ich prijať.

Finančné podmienky

Cena

Cena je kalkulovaná podľa platného cenníka, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok. Ceny uvedené v cenníku obsahujú DPH. Firma Mgr. Peter Krákorník - AKRONET nie je plátcom DHP!

Fakturácia a platobné podmienky

Faktúry (daňové doklady) sa vystavujú 14 dní pred začiatkom kampane. Pokiaľ reklamná kampaň prebieha v niekoľkých mesiacoch, sú pred začiatkom ďalšieho mesiaca vystavené čiastkové faktúry na pomernú časť kampane.

Doba splatnosti faktúr je 14 dní.

Objednávateľ je povinný uhradiť platbu na základe vystavenej faktúry najneskôr v deň zahájenia reklamnej kampane. V prípade, že platba nebude prevedená, nie je prevádzkovateľ povinný kampaň vykonať.

Storno podmienky

V prípade, že si objednávateľ praje zrušiť už potvrdenú objednávku, je povinný informovať písomne prevádzkovateľa najneskôr 7 dní pred dátumom zverejnenia inzerátu (začiatku kampane). V neskoršom termíne budú objednávateľovi účtované storno poplatky. Konkrétne sadzby storno poplatkov tvoria súčasť cenníka.

Štatistiky

Štatistiku návštevnosti, počty zobrazených webových stránok sleduje štandardný štatisticko-analytický server Google Analytics. Podrobnosti o návštevnosti domény nájdete na stránke - https://www.freejob.sk/index.php?id=statistiky

Reklamácie

V prípade chyby na strane prevádzkovateľa, je objednávateľ v rámci reklamačného postupu oprávnený požadovať primeranú náhradu alebo zľavu z ceny.

Lehota pre uplatnenie reklamácie je 14 dní odo dňa, kedy objednávateľ zistil alebo mohol zistiť chybu.

Chybou na strane prevádzkovateľa sa rozumie nefunkčnosť jeho služieb, ktoré sa týkajú potvrdenej objednávky objednávateľa, po dobu dlhšiu než 6 hodín za deň. Toto sa nevzťahuje na časový interval, v ktorom sú inzeráty objednávateľa automaticky zobrazované reklamným systémom podľa objednaného objemu inzercie.

Za chybu na strane prevádzkovateľa sa nepočítajú najmä výkyvy v návštevnosti jednotlivých webových stránok prevádzkovateľa, ale len v prípade, že na túto skutočnosť je objednávateľ písomne upozornený (prípustná je i forma e-mailu) prevádzkovateľom pri potvrdení objednávky.

Zľava z ceny sa uplatňuje formou dobropisu. Záväzok splatnosti je tak obmedzený len na tu pomernú časť plnenia, na ktorú nie je uplatňovaná reklamácia.

Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky prevádzkovateľa voči objednávateľovi, je povinný objednávateľ uplatniť do 7 dní po doručení faktúry písomne u prevádzkovateľa.

Záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa zaväzujú nepodávať údaje a informácie, získané v rámci spolupráce, tretej osobe. Slovenská verzia týchto zmluvných podmienok je záväzná. V prípade sporu rozhoduje slovenská verzia. Všetky vzťahy zmluvnými podmienkami neupravené sa riadia platnými zákonmi SR. Tieto obchodné podmienky sú platné od 01.04.2006.

Formulár objednávky

Technické podklady

 • Banner v dohodnutej veľkosti

 • Click Trough URL (adresa kam bude smerovať kliknutie na banner vo forme https:// )

 • Alt text

Fakturačné údaje

 • Obchodné meno, sídlo alebo bydlisko zadávateľa

 • IČO

 • DIČ

 • Fakturačná adresa - adresa, kam má byť faktúra zaslaná

 • Kontakt

 • Kontaktná osoba

 • Telefón, fax

 • E-mail

Inzertné špecifikácie

 • Názov kampane

 • Termín kampane

 • Objem inzercie

 • Agentúrna provízia (týka sa len agentúr)

 • Cena

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.