| Práca, profesia, kariéra, zamestnanie, job a štúdium v EÚ, zahraničí!

  práca, ponuka práce, zamestnanie, práca v zahraničí, brigády, voľné pracovné miesta, pracovné ponuky, ponuky práce  

Zarábajte s INVIA.SK | Inzercia | Obchodné podmienky | Cenník | Kontakt | Zarábajte s Pelikan.sk

Reklama u nás, oplatí sa!

práca, brigáda, profesia

Požiarnik Kuchár / Kuchárka Lekár / Lekárka Inžinierka / Inžinierka

Práca v zahraničí - Na čo nezabudnúť pri odchode do zahraničia a po návrate na Slovensko

Našli ste si prácu alebo sa chystáte cestovať, žiť, študovať alebo stráviť dôchodok v zahraničí a nie je vám jasné čo všetko musíte vybaviť?

Práca v zahraničí - Na čo nezabudnúť pri odchode do zahraničia a po návrate na Slovensko

Behanie po úradoch môže byť stresujúce, no s dobrých plánom a časovým rozvrhnutím by ste to mohli zvládnuť za pár týždňov. My vám poradíme, na čo by ste mali pamätať a aké formality by ste si vy a vaši rodinní príslušníci mali splniť predtým, než odídete do hostiteľskej krajiny.

Zoznam dokumentov, ktoré si so sebou zobrať

 1. Uistite sa, či máte platný cestovný pas alebo občiansky preukaz, občiansky preukaz a/alebo cestovný pas všetkých rodinných príslušníkov, ktorí vás budú sprevádzať.
 2. Zistite si, aké povolenia (v súvislosti s pobytom a prácou) sa na vás vzťahujú na území štátu, v ktorom chcete žiť a pracovať.
 3. Výpis z registra trestov (niektoré organizácie by mohli tento doklad požadovať kvôli výkonu práce).
 4. Akékoľvek právne doklady potvrdzujúce váš osobný stav.
 5. Ak ste sa rozhodli pracovať v inej krajine zabezpečte si pracovnú zmluvu ešte predtým ako vycestujete – overte si pracovné podmienky, výšku vyplácanej mzdy, spôsob vyplácania mzdy, platenie povinných odvodov, miesto výkonu práce, druh práce, dĺžku pracovného pomeru a pod.
 6. Originály pracovných zmlúv, ktoré potvrdzujú vaše skúsenosti v odbore (činnosť a dĺžku) vrátane, ak je to potrebné, zmluvu, na základe ktorej v súčasnosti pracujete.
 7. Originály diplomov a odborných certifikátov, ktoré osvedčujú vašu odbornú kvalifikáciu
 8. Zistite si, či je potrebné nostrifikovať vašu kvalifikáciu na území štátu, v ktorom chcete vykonávať prácu podľa svojej odbornosti
 9. Vodičský preukaz, ktorý platí aj na území vybranej krajiny
 10. Fotografie zo súčasnosti (veľkosti pasu)
 11. Zabezpečte si jazykové a úradné preklady vašich dokladov o vzdelaní alebo o získanej kvalifikácií

Formality, ktoré je potrebné splniť

Informujte všetky príslušné inštitúcie o vašom odchode do zahraničia (banky, úrady, pošta...). Majte na zreteli, že si musíte plniť oznamovaciu povinnosť voči inštitúciám ako je zdravotná poisťovňa a sociálna poisťovňa pri odchode do zahraničia.

Sociálne zabezpečenie

Súčasťou vybavenia je prihlásenie sa do systému sociálneho zabezpečenia danej krajiny. V mnohých štátoch EÚ je registrácia do sociálnych fondov povinná. Na to, aby bola zabezpečená medzinárodná spolupráca v tejto oblasti, sa používajú v rámci Európskej únie tzv. E formuláre. Tieto formuláre obsahujú všetky informácie potrebné na určenie a potvrdenie práva na dávky. Ešte pred odchodom zo SR je vhodné vyžiadať si tlačivá od príslušných úradov – Sociálna poisťovňa. Tie potom treba predložiť v inštitúcii príslušnej podľa miesta bydliska alebo prechodného pobytu. Na účely započítania doby zamestnania (poistenia) v zahraničí je dôležité vedieť, či má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení so štátom EÚ v ktorom má byť vykonávané zamestnanie alebo takúto zmluvu uzatvorenú nemá.
Séria dôležitých formulárov

 • E 200 – výpočet a vyplácanie dôchodkov
 • E 300 – potvrdenie práva na dávky v nezamestnanosti
 • E 400 – potvrdenie práva na rodinné dávky
 • E 500 – oznámenie o registrácii pracovníka
 • E 600 – výmena informácií o príjme

Zdravotná starostlivosť

Keď v členskom štáte EÚ, v ktorom sa zdržiavate len dočasne, náhle ochoriete alebo budete mať nehodu, vy alebo členovia vašej rodiny máte nárok na potrebnú zdravotnú starostlivosť. Pred cestou je však nevyhnutné navštíviť príslušnú zdravotnú poisťovňu, ktorá vydá potvrdený predpísaný formulár E 106 SK, E 109 SK, E 120 SK, E 121 SK, E 112 SK, atď. tzv. nárokové doklady. Na základe týchto formulárov máte nárok na krytie nákladov na zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu slovenskou zdravotnou poisťovňou poskytnutú v mieste bydliska, tento nárok sa vzťahuje aj na vašich nezaopatrených rodinných príslušníkov. Podľa vlastnej konkrétnej situácie by ste mali požiadať o nasledujúce formuláre:

E 106 SK formulár:

 • Ak bývate na území iného členského štátu a vraciate sa najmenej jedenkrát do týždňa domov.
 • Ak pracujete v inom členskom štáte, naďalej bývate v SR a pravidelne sa nevraciate do SR.
 • Ak pracujete v inom členskom štáte, ale pravidelne aspoň jedenkrát do týždňa sa vraciate na Slovensko.

E 121 SK formulár:

 • Pokiaľ poberáte dôchodok zo sociálneho zabezpečenia SR a bývate v inom členskom štáte, prípadne sa tam chystáte presťahovať, pričom nemáte nárok na dôchodok v štáte bydliska a ani tam nepracujete. Tento formulár vypĺňa aj Sociálna poisťovňa.
 • Pokiaľ poberáte dôchodok z členského štátu EÚ/EHP a bývate v SR máte nárok na plnú zdravotnú starostlivosť na území SR na náklady štátu, odkiaľ poberáte dôchodok. Podmienkou je, že nepoberáte dôchodok ani nevykonávate zárobkovú činnosť aj v SR.

E 120 SK formulár:

 • Ak bývate už v inom členskom štáte alebo sa tam chystáte presťahovať a v SR ste požiadali Sociálnu poisťovňu o priznanie dôchodku.
 • Pokiaľ ste boli zamestnaný alebo samostatne zárobkovo činný v inom členskom štáte, odkiaľ žiadate o dôchodok a bývate v SR.

E 109 SK formulár:

 • Ak pracujete v SR a vaši nezaopatrení rodinní príslušníci bývajú v inom členskom štáte.

E 112 SK formulár:

 • So súhlasom svojej zdravotnej poisťovne môžete v určitých prípadoch čerpať zdravotnú starostlivosť v inom členskom štáte i v prípade, že ste ochoreli už na území SR.
 • Pre uľahčenie poskytovania potrebnej zdravotnej starostlivosti sa oplatí mať Európsky preukaz zdravotného poistenia alebo náhradný certifikát k Európskemu preukazu zdravotného poistenia, ktorým potvrdzujete, že patríte do systému zdravotného poistenia v nejakom členskom štáte a ktorý zároveň umožňuje dostať okamžitú zdravotnú starostlivosť v krajine, v ktorej sa dočasne zdržiavate. Preukaz je vhodný na krátkodobé cesty, dovolenky, služobné cesty, brigády, stáže... Vydávajú ho iba zdravotné poisťovne a poskytovatelia verejného zdravotného poistenia (Union, VšZP,...).
 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v jednotlivých členských štátov si vyžaduje hradenie spoluúčasti priamo poistencom, z toho dôvodu môže byť od vás vyžadovaná platba v hotovosti. Ak sa chcete vyhnúť hradeniu spoluúčasti odporúčame vám uzavrieť pred odchodom komerčné poistenie.
 • Zistite si vopred, v ktorých inštitúciách na území cieľovej krajiny sa musíte zaregistrovať.
 • Ak užívate lieky, ktoré sú viazané na lekársky predpis alebo ak trpíte chronickým ochorením, nezabudnite navštíviť pred odchodom vášho lekára.

Po návrate na Slovensko

Hneď po príchode na Slovensko je potrebné:

 • Nezabudnúť na oznamovaciu povinnosť na Zdravotnej a Sociálnej poisťovni, ktorá vyplýva aj z legislatívy SR.
 • V prípade, že ste nezamestnaný a chcete si hľadať prácu, môžete sa zaevidovať na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta pobytu, kde budete musieť zdokladovať vašu predchádzajúcu činnosť.
 • Po skončení zamestnania v zahraničí máte možnosť žiadať o dávky v nezamestnanosti od štátu, kde ste vykonávali zamestnanie. Aby ste mohli tieto dávky poberať, musíte splniť podmienky, ktoré pre priznanie dávok v nezamestnanosti stanovujú právne predpisy štátu výkonu zamestnania. Zahraničné dávky v nezamestnanosti vám môžu byť pri splnení daných podmienok vyplácané do SR (tzv. prevod, transfer alebo export dávok). Aby ste mohli v SR poberať dávky v nezamestnanosti, ktoré by vám priznal zahraničný úrad práce, budete potrebovať vyplnený formulár E3O3 o transferi dávok, ktorý predložíte príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Tento formulár vydáva zahraničný úrad práce (resp. iná príslušná inštitúcia). Po návrate do SR je nutné sa zaregistrovať na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v sedemdňovej lehote. Maximálna doba, po ktorú môžete potom zahraničné dávky v SR poberať je 3 mesiace. Po túto dobu si budete hľadať zamestnanie v SR a budete podliehať podobnému režimu ako obvyklý uchádzač o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Pokiaľ by ste nežiadali o zahraničné dávky v nezamestnanosti a vrátili by ste sa po ukončení pracovného pomeru do SR, môžete o podporu v nezamestnanosti požiadať v slovenskej Sociálnej poisťovni. Pokiaľ Sociálna poisťovňa určí, že ste si na Slovensku zachovali bydlisko - centrum záujmov - i počas doby výkonu práce v zahraničí, zohľadní sa Vám doba poistenia získaná v inom členskom štáte, ktorú preukážete potvrdeným dokumentom U1 (E 301). Výška dávky v nezamestnanosti sa bude vypočítavať z čistého zárobku z posledného zamestnania/SZČ, najviac však zo sumy maximálneho vymeriavacieho základu na platenie poistného pre prípad nezamestnanosti v Slovenskej republike.
 • Refundácia nákladov za zdravotnú starostlivosť poskytnutú v štátoch EÚ (mimo EÚ) - Bola vám poskytnutá zdravotná starostlivosť počas pobytu v členskom štáte EÚ (mimo EÚ)? Ak sa ako poistenec zdravotného poistenia pri ošetrení v štáte EÚ (mimo EÚ) preukážete u lekára dokladom, ktorým vám zdravotná poisťovňa potvrdila nárok na zdravotnú starostlivosť v systéme verejného zdravotného poistenia: Európsky preukaz zdravotného poistenia, náhradný certifikát k Európskemu preukazu zdravotného poistenia, formuláre E 1O6 SK, E1O9 SK, E 120SK, E 121SK, E 112SK, atď., náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť vyfakturuje poskytovateľ prostredníctvom styčných orgánov pre vecné dávky v oboch krajinách.

V niektorých prípadoch sa však mohlo stať, že bola od vás požadovaná platba v hotovosti. Ide o prípady ambulantného ošetrenia, ak nepredložíte lekárovi nárokový doklad platný v čase ošetrenia, prípadne navštívite poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý nie je v sieti verejného zdravotníctva. Tiež môže ísť o platbu v hotovosti tzv. spoluúčasť, ktorú platia aj poistenci v štáte ošetrenia. V prípade, že poskytnutú starostlivosť uhradíte poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti v hotovosti, vyžiadajte si:

 • Doklad o zaplatení
 • Záznam o ošetrení alebo doklad s rozpisom poskytnutých výkonov, prípadne predpísaných liekov

O preplatenie nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť môžete požiadať už počas vášho pobytu v niektorom členskom štáte EÚ (mimo EÚ). Ak nevyužijete túto možnosť, môžete požiadať o refundáciu platby v hotovosti po návrate do SR. Na príslušnej pobočke zdravotnej poisťovni vyplníte tlačivo: Žiadosť o refundáciu platby v hotovosti za vecné dávky poskytnuté v EÚ (Žiadosť o refundáciu platby v hotovosti za vecné dávky poskytnuté v cudzine mimo EÚ) a priložíte k nej:

 • originál dokladu o zaplatení,
 • záznam z ošetrenia alebo doklad s rozpisom poskytnutých výkonov, prípadne predpísaných liekov,
 • prípadne ďalšie doklady, ktoré ste dostali.
 • Ak ste pracovali v jednej z členských krajín EÚ alebo EHP s ktorou má Slovenská republika uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, posudzuje a potvrdzuje získanie dôb poistenia na dôchodkové účely príslušná inštitúcia (nositeľ sociálneho zabezpečenia) tohto štátu. Inštitúcia v mieste výkonu zamestnania posúdi získané doby dôchodkového poistenia podľa vlastných právnych predpisov a potvrdí ich získanie na predpísanom tlačive, E formulári. Potvrdenie dôb poistenia získaných v členskom štáte EÚ si od príslušnej inštitúcie tohto štátu Sociálna poisťovňa automaticky vyžiada vtedy, ak poistenec v súvislosti s uplatnením nároku na dôchodok z dôchodkového poistenia v SR uvedie, že bol dôchodkovo poistený aj v niektorom členských štátov EÚ.

Pokiaľ ste pracovali v štáte, s ktorým Slovenská republika nemá uzavretú zmluvu o sociálnom zabezpečení, obdobie vašej pracovnej činnosti v tomto štáte na nezapočíta do obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na dôchodok z dôchodkového poistenia v Slovenskej republike, a to ani v prípade, ak ste v tomto štáte platili poistné na dôchodkové zabezpečenie.

 • Po príchode zo zahraničia musíte každoročne riešiť nepopulárny osobný finančný problém – vyrovnať si vlastnú daňovú povinnosť. To, či musíte podať daňové priznanie, ak ste mali aj príjem zo zahraničia, závisí aj od toho, či máte na Slovensku obmedzenú alebo neobmedzenú daňovú povinnosť. Neobmedzenú daňovú povinnosť má fyzická osoba, ktorá má na Slovensku trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach. Daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou sa hovorí aj rezident. Musí si v Slovenskej republike vysporiadať svoju daňovú povinnosť z celosvetových príjmov, bez ohľadu na to, či boli v zahraničí zdanené alebo nie. Daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou je ten, kto je občanom iného štátu s trvalým pobytom v tomto štáte a na Slovensku sa zdržiava obdobie nepresahujúce 183 dní. Táto osoba sa nazýva aj nerezident a zdaňuje iba príjem zo Slovenska. Daňové priznanie musíte podať, ak vám zdaniteľné príjmy presiahli hodnotu 2.012,85 €. Zdaniteľný príjem je príjem, ktorý je predmetom dane, napr. nezdaňuje sa získaný úver, pôžička, dividenda zo zisku a pod. Spôsob uvedenia príjmu do daňového priznania závisí od toho, z ktorého štátu tento príjem plynul. Ak zo štátu, s ktorým má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, pri výpočte daňovej povinnosti sa uplatní metóda, ktorá vyplýva z tejto zmluvy (buď zápočet dane zaplatenej v druhom štáte, čo musíte zdokladovať alebo metóda vyňatia zo zdanenia.

Zdroj: https://www.eures.sk/clanok_detail.php?id=308

Booking.com

Animátor / Animátorka Hosteska Tenista Obchodník


 

Zarábajte s nami! | Impotencia.sk | eBooks.sk | Neplodnost.sk

tagy / značky práca v zahraničí, profesia, brigáda, robota, job, zamestnanie, miesto, štúdium, ponuky

: Spravodajstvo
: Užitočné rady
: Na čo myslieť
: Poistenie
: Pomoc v núdzi
: Publikácie
: Registrácia
: Agentúry
: Diskusia
: Preprava osôb
: Inzeráty
: Jazykové kurzy
: Cestopisy
: URL odkazy
: Štatistiky
: Vrátenie daní
: Ubytovanie
: Zľavové kupóny

Cyprus

Mallorca

Rhodos

Hurghada

Sharm El Sheikh

Jordansko

Syria

Copyright © 2000 - 2024, FreeJob.sk * Ochrana osobných údajov * Made in Slovakia

Minimálne odporúčame rozlíšenie 1024 x 768, farby True Color 32 bitov, 17" monitor.